Årsmote 2018
Uppdaterad 2018-01-27

Kallelse till DIS-Östs årsmöte 2018

Föreningens årsmöte 2018 kommer att hållas onsdagen den 7 mars 2018 klockan 18:30 i möteslokalen Kompassen, Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta.

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande.

 2. Mötets ärenden enligt föreningens stadgar:

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

  2. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

  3. Fråga om mötet behörigen utlysts.

  4. Fastställande av föredragningslista.

  5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017.

  6. Revisionsberättelse.

  7. Fråga om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse.

  8. Val av ordförande på ett år.

  9. Val av fyra övriga styrelseledamöter på två år.

  10. Val av två styrelsesuppleanter på ett år.

  11. Val av revisor och en revisorssuppleant på ett år.

  12. Val av en valnämnd på tre personer på ett år.

  13. Behandling av inkomna motioner.

  14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018.

  15. Övriga frågor.

 3. Mötets avslutning.


När årsmötet är avklarat inbjuder vi till kaffe med dopp. Efter årsmötet blir det ett föredrag. Se Kalendariet.

Obs! Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari 2018. Eventuella motioner publiceras på föreningens nätplats www.dis-ost.se.

Även föreningens bokslut för 2017 kommer att publiceras på nätplatsen.

Medlem som önskar få motion(er) och bokslut hemsänt via e-brev eller vanligt brev, meddelar detta via e-brev till styrelsen@dis-ost.se eller per post till DIS-Öst, Styrelsen, Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna.

Välkomna till årsmötet 2018 önskar styrelsen i DIS-Öst!