Årsmote 2018
Uppdaterad 2019-01-09

Kallelse till DIS-Östs årsmöte 2019

Föreningens årsmöte 2018 kommer att hållas onsdagen den 27 februari 2019 klockan 18:30 i möteslokalen Kompassen, Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta.

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande.

 2. Mötets ärenden enligt föreningens stadgar:

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

  2. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

  3. Fråga om mötet behörigen utlysts.

  4. Fastställande av föredragningslista.

  5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018.

  6. Revisionsberättelse.

  7. Fråga om ansvarsfrihet för 2018 års styrelse.

  8. Val av ordförande på ett år.

  9. Val av tre övriga styrelseledamöter på två år.

  10. Val av två styrelsesuppleanter på ett år.

  11. Val av revisor och en revisorssuppleant på ett år.

  12. Val av en valnämnd på tre personer på ett år.

  13. Behandling av inkomna motioner.

  14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.

  15. Övriga frågor.

 3. Mötets avslutning.


När årsmötet är avklarat inbjuder vi till kaffe med dopp. Efter årsmötet blir det ett föredrag. Se Kalendariet.

Obs! Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari 2019. Eventuella motioner publiceras på föreningens nätplats www.dis-ost.se.

Även föreningens bokslut för 2018 kommer att publiceras på nätplatsen.

Medlem som önskar få motion(er) och bokslut hemsänt via e-brev eller vanligt brev, meddelar detta via e-brev till styrelsen@dis-ost.se eller per post till DIS-Öst, Styrelsen, Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna.

Välkomna till årsmötet 2019 önskar styrelsen i DIS-Öst!