Verksamhetsberättelse 2017
Uppdaterad 2018-01-27

Verksamhetsberättelse för DIS-Öst 1 januari - 31 december 2017

Styrelse m m

Styrelsen har t o m årsmötet 2017 haft följande sammansättning:

tf ordförande        Gunnar Bergstedt, Stockholm

Vice ordförande   Gunnar Bergstedt, Stockholm             vald t o m årsmötet 2017

Sekreterare           Eva Telbrant, Rosersberg                    vald t o m årsmötet 2018

Kassör                  Mats O Jansson, Järfälla                     vald t o m årsmötet 2018

Ledamöter            Anders Eriksson, Stockholm              vald t o m årsmötet 2018

                             Lennart Sköldhammar, Stockholm     vald t o m årsmötet 2017

                             Maria Halmfors, Stockholm               vald t o m årsmötet 2018

                             Marie Andersen, Hässelby                 vald t o m årsmötet 2017 (fyllnadsval)

Suppleanter          Per Schultz, Farsta                              vald t o m årsmötet 2017

                             Bosse Söderlund, Bromma                 vald t o m årsmötet 2017


Efter årsmötet 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:

tf ordförande        Ingrid Mild

Ordförande          Vakant

Vice ordförande   Vakant

Sekreterare           Marie Andersen, Hässelby                 vald t o m årsmötet 2019

Kassör                  Mats O Jansson, Järfälla                    vald t o m årsmötet 2018

Ledamöter            Anders Eriksson, Stockholm             vald t o m årsmötet 2018

                             Maria Halmfors, Stockholm               vald t o m årsmötet 2018

                             Ingrid Mild, Järfälla                           vald t o m årsmötet 2019

                             Per Schultz, Farsta                             vald t o m årsmötet 2019

                             Bosse Söderlund, Bromma                vald t o m årsmötet 2018

Suppleanter          Börje Olsson, Spånga                         vald t o m årsmötet 2018

                             Margareta Paulson, Åkersberga         vald t o m årsmötet 2018


Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.


Revisor Ulla Franzén, Stockholm vald t o m årsmötet 2018

Revisorsuppleant Birgitta Magnusson, Kista                  vald t o m årsmötet 2018

Valnämnd            Carl-Olof Sahlin                                  vald t o m årsmötet 2018 (sammankallande)

                            Bert Fernström, Järfälla                       vald t o m årsmötet 2018

                            Kerstin Addo, Hägersten                     vald t o m årsmötet 2018


Medlemmar

Antalet medlemmar 2018-01-01 var 2.890 (2.936). Av dessa var 101 (98) familjemedlemmar. (2017 års antal inom parentes.) DIS-Öst är fortfarande den största regionföreningen i DIS, tätt följd av DIS-Syd.

Föreningen har fem hedersmedlemmar: Marianne Munktell sedan 2006 och Carl-Olof Sahlin från 2012 års årsmöte. Rolf Ahlinder, Kerstin Bjernevik och Lennart Borglund sedan årsmötet 2015.


Verksamhet

Årsmötet hölls 2017-03-15 i Kompassen, Anderstorpsvägen 16, med 30 medlemmar närvarande. Ingen ny ordförande kunde väljas på årsmötet. Marie Andersen omvaldes på två år som ordinarie ledamot. Ingrid Mild och Per Schultz nyvaldes som ordinarie ledamöter på två år. Bosse Söderlund nyvaldes som ordinarie leda-mot på ett år som fyllnadsval efter Eva Telbrant, som lämnade i förtid.

Efter pausen föreläste Lars G Soldéus på temat ”Fiskköparämbetet och handeln med levande fisk i Stock-holm och på Ostkusten”.

Vid höstmötet 2017-10-18 var vi 25 medlemmar, som tog beslut om oförändrad medlemsavgift på 100 kronor/år. Därefter fick vi lyssna till ett föredrag av Carl-Olof Sahlin om ”Hur arrangerar man ett släkt-möte?”

Vår lokal har varit öppen 28 (28) onsdagar mellan klockan 18:00 och 21:00. Vi har haft 770 (926) besökare. Vi har haft 22 externa föreläsare och 6 föredrag har hållits av våra egna medlemmar. Föredragen har spänt över fem olika inriktningar: forskning och källor, datateknik, presentation, historia och kultur. Förutom dessa föredrag på onsdagarna har vi hjälpt medlemmarna med olika problem kring program och datorer och haft försäljning av Släktforskarförbundets och DIS’ produkter: CD/DVD-skivor, USB-minnen och handböcker. Vid dessa tillfällen har våra stugvärdar Odd Olsen, Marie Andersen, Inga Berfors, Gunnar Bergstedt och Ingrid Billberg varit en tillgång för att få en fungerande verksamhet.

Under året har Programgruppen arbetat med att ta fram både föredrag och studiebesök. Under våren bestod gruppen av Marie Buhre, Roger Persson, Bo Lindman, Carl-Olof Sahlin, Christina von Kokowska-Walter och Marie Andersen. Under hösten bestod gruppen av Bo Lindman, Carl-Olof Sahlin, Christina von Kokowska-Walter, Marie Andersen, Birgitta Klasson, Gunilla Rydh och Björn Rydh.

I Stockholm har vi haft 8 (9) studiebesök under året, varav två dubblerades. Det har varit sammanlagt 213 (210) deltagare.

Vi har sammanlagt haft 101 (172) elever på 13 (19) kurser, som hållits i Lektionssalen och i föreläsnings- och kurssalen (Kompassen). Vårt kursutbud har varit en Windows grundkurs, en Windows påbyggnadskurs, två Arkiv Digital grundkurser, två Disgen uppgraderingskurser, två Disgen grundkurser, två Disgen uppfräschningskurser, en Disgen fortsättningskurs Grafiska antavlor, en Disgen påbyggnadskurs Käll-hantering samt en Gramps påbyggnadskurs Händelsehantering. Genomförda kursenkäter ligger till grund för utveckling av framtida kurser.

Christina Arnestam, Uve Asp och Ingrid Mild har skött kursadministrationen under året.

Som lärare har Anders Eriksson, Sten-Sture Tersmeden och Lennart Sköldhammar fungerat.

Tre HelgForsk har anordnats under året; i januari i Köping, i maj i Arboga och i september i Eskilstuna. Ett Forsk är ett tillfälle där man forskar med hjälp av sin egen dator på sin egen databas. Man hjälper bl a varandra att tolka text samt lösa släktforskarproblem. Dessa Forsk ger maximal möjlighet till digital forskning på Internet under en helg. Sammanlagt deltog 72 personer.

Nio KvällsForsk har genomförts under året. Dessa genomförs en torsdag i våra lokaler i Huvudsta. Vi var sammanlagt 67 deltagare.


Medlemsservice

Medlemstidningen DIS-Play har utkommit med fyra nummer under året i en medelupplaga på 3 060 ex. Flera av våra medlemmar har engagerat sig i medlemstidningen, både som författare och fotografer. Under året har DIS-Play fått en ny layout, som mottagits positivt av medlemmarna. Arbetet med den nya utformningen har gjorts av Ingrid Mild, Bosse Söderlund och Stefan Ternvald. En redaktionsgrupp har bildats under året bestående av redaktören Stefan Ternvald (sammankallande), ansvarige utgivaren Bosse Söderlund, representant för Programgruppen: Marie Buhre/Björn Rydh, representant för Kursgruppen: Ingrid Mild och representant för Forsk: Anders Eriksson. Gruppen möts inför och efter varje nytt nummer av medlemstidningen.

Ansvarig utgivare har varit Gunnar Bergstedt/Bosse Söderlund. Birgitta Hast, Marie Buhre och Christina von Kokowska-Walter har läst korrektur.

DIS-Östs nätplats har under året bearbetats och underhållits av Stig Beijer, Helena Åkerlind, Mats O Jansson och Anders Eriksson. En ständig vidareutveckling pågår i det tysta.

Per Schultz har skött föreningens interna kalendarium.

Odd Olsen har med hjälp av Lennart Sköldhammar ansvarat för föreningens försäljning av CD/DVD-skivor, USB-minnen och handböcker.


Teknisk utrustning

Under året har våra bärbara datorer uppgraderats till Windows 10.


Lokaler

Kompassen är även avsett för uthyrning till andra föreningar. Det återstår en del för att anpassa lokalen till våra behov. En ny projektor har inköpts till Lektionssalen, även om den just nu används i Kompassen tills Kompassens nya projektor införskaffas.

Vi har arbetat med belysningen i våra lokaler för att få till en jämn och god belysning.


Släktforskardagarna i Halmstad 25-27 augusti 2017

Vårt tema inför släktforskardagarna var lärare under perioden 1842-1910. Arbetsgruppen bestod av tolv personer, vars uppgift var att kartlägga lärare vid skolor i hemförsamlingen. Ansvarig för projektet var Anders Eriksson, Anders Björklind och Ingrid Mild. Projektledare för vår monter, resa m m var Anders Eriksson och konstruktörer av montern var Anders Eriksson och Ingrid Mild.

DIS-Öst representerades i Halmstad av Marie Andersen, Anders Eriksson, Mats O Jansson, Ingrid Mild, Odd Olsen, Margareta Paulson och Bosse Söderlund.

Vid förbundsstämman deltog DIS-Öst som medlemsförening med tre ombud: Anders Eriksson, Mats O Jansson och Ingrid Mild. Släktforskarförbundet anordnade inga konferenser i anslutning till stämman.


Övrigt

Andra aktiviteter som DIS-Öst har deltagit i är två välbesökta Öppna hus, som anordnats tillsammans med våra grannföreningar på Anderstorpsvägen i Huvudsta. Vi deltog dessutom på Sollentuna Släktforskar-förenings öppna hus två gånger.

Ordförande i DIS regionföreningar är adjungerade vid DIS styrelsemöten, fyra gånger per år. DIS-Östs
tf ordförande har deltagit i tre av dessa möten. Vi har även deltagit i DIS årsmöte i mars i Eksjö samt vid funktionärsdagarna i oktober i Linköping.


Ekonomi

Våra viktigaste aktiviteter är den regelbundna mötesverksamheten, DIS-Play, studiebesök, kurser, Helg- och KvällsForsk samt projekt inför Släktforskardagarna.

Studiebesöken, Forsk-arrangemangen och kurserna finansieras med avgifter. Målet i övrigt är, att liksom tidigare år, finansiera den löpande verksamheten med medlemsavgifter och använda eventuella extra bidrag från DIS till investeringar i teknisk utrustning. I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningarna.

Stockholm den 31 december 2017


Ingrid Mild             Mats O Jansson              Marie Andersen

Anders Eriksson     Maria Halmfors              Per Schultz

Bosse Söderlund     Börje Olsson                  Margareta Paulson