Verksamhetsberättelse 2018
Uppdaterad 2019-01-13

Verksamhetsberättelse för DIS-Öst 1 januari - 31 december 2018

Styrelse m m

Styrelsen har t o m årsmötet 2018-03-07 haft följande sammansättning:

tf ordförande*        Ingrid Mild, Järfälla                            vald t o m årsmötet 2019

Sekreterare             Marie Andersen, Hässelby                 vald t o m årsmötet 2019

Kassör                    Mats O Jansson, Järfälla                     vald t o m årsmötet 2018

Ledamöter              Anders Eriksson, Stockholm              vald t o m årsmötet 2018

                               Maria Halmfors, Stockholm               vald t o m årsmötet 2018

                               Ingrid Mild, Järfälla                            vald t o m årsmötet 2019

                               Per Schultz, Farsta                              vald t o m årsmötet 2019

                               Bosse Söderlund, Bromma                 vald t o m årsmötet 2018

Suppleanter            Börje Olsson, Spånga                         vald t o m årsmötet 2018

                               Margareta Paulson, Åkersberga          vald t o m årsmötet 2018

*) Avsade sig uppdraget på styrelsemöte 2018-02-15.                       


Efter årsmötet 2018-03-07 konstituerade styrelsen sig enligt följande:

Sekreterare             Marie Andersen, Hässelby                 vald t o m årsmötet 2019

Kassör                    Mats O Jansson, Järfälla                    vald t o m årsmötet 2020

Ledamöter              Anders Eriksson, Stockholm             vald t o m årsmötet 2020

                               Ingrid Mild, Järfälla                           vald t o m årsmötet 2019

                               Per Schultz, Farsta                             vald t o m årsmötet 2019

                               Börje Olsson, Spånga                        vald t o m årsmötet 2020

                               Margareta Paulson, Åkersberga         vald t om årsmötet 2020

Suppleanter            Anders Björklind, Uttran                   vald t o m årsmötet 2019

                               Björn Rydh, Vällingby                       vald t o m årsmötet 2019


Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.


Revisor                 Ulla Franzén, Stockholm                     vald t o m årsmötet 2019

Revisorsuppleant   Birgitta Magnusson, Kista                  vald t o m årsmötet 2019

Valnämnd              Carl-Olof Sahlin , Täby                      vald t o m årsmötet 2019 (sammankanllande)

                              Bosse Söderlund. Bromma                 vald t o m årsmötet 2019

                              Bo Meuller, Sundbyberg                     vald t o m årsmötet 2019


Medlemmar

Antalet medlemmar 2019-01-01 var 2.833 (2.890). Av dessa var 100 (100) familjemedlemmar. (Antal per 2018-01-01 inom parentes.) DIS-Öst är fortfarande den största regionföreningen i DIS, tätt följd av DIS-Syd.

Föreningen har sju hedersmedlemmar: Marianne Munktell sedan 2006 och Carl-Olof Sahlin från 2012 års årsmöte. Rolf Ahlinder, Kerstin Bjernevik och Lennart Borglund sedan årsmötet 2015. Gunnar Bergstedt och Marie Buhre sedan årsmötet 2018.


Föreningens verksamhet

Årsmötet hölls 2018-03-07 i Kompassen, Anderstorpsvägen 16, med 37 medlemmar närvarande. Ingen ny ordförande kunde väljas på årsmötet. Anders Eriksson och Matts O Jansson omvaldes på två år som ordinarie ledamöter. Börje Olsson och Margareta Psulsson nyvaldes som ordinarie ledamöter på två år. Anders Björklind och Björn Rydh
nyvaldes som styrelsesuppleanter på ett år.

Efter pausen föreläste Anders Björklind på temat "Ärftlighetslära - grunden för DNA-forskning".

Vid höstmötet 2018-10-17 var 41 medlemmar närvarande och tog beslut om oförändrad medlemsavgift på 100 kronor/år. Därefter berättade fotoantikvarie Mariann Odelhall och foto-/papperskonservator Ulrika Björkert,
båda från Stockholms stadsmuseum, om hur man bäst bevarar fotografier, både pappersbilder och digitala.

a) Medlemsmöten och studiebesök

Vår lokal har varit öppen 28 (28) onsdagar mellan klockan 18:00 och 21:00. Vi har haft 916 (770) besökare. Vid dessa tillfällen har våra stugvärdar Odd Olsen, Marie Andersen, Inga Berfors, Ingrid Billberg, Gunilla Rydh och Björn Rydh varit en stor tillgång för att få en fungerande verksamhet.

Under året har Programgruppen arbetat med att ta fram både föredrag för medlemsmöten och studiebesök. Programgruppen bestod under hela 2018 av Marie Andersen, Christina von Kokowska-Walter, Gunilla och Björn Rydh samt Carl-Olof Sahlin. Under våren ingick även Birgitta Klasson och Bo Lindman i programgruppen, men båda avgick i april.

Vi har haft 24 externa föreläsare och 4 föredrag har hållits av våra egna medlemmar. Föredragen har spänt över fem olika inriktningar: forskning och källor, datateknik, presentation, historia samt kultur. Förutom dessa föredrag på onsdagarna har vi hjälpt medlemmarna med olika problem kring program och datorer och haft försäljning av Släktforskarförbundets och DIS:s produkter: CD/DVD-skivor, USB-minnen och handböcker.

I Stockholm har vi haft 8 (8) studiebesök under året, varav ett var dubblerat. Det har varit sammanlagt 169 (213) deltagare.

b) Kurser

Vi har haft 111 (101) elever på 16 (13) kurser, som hållits i Lektionssalen och i föreläsnings- och kurssalen Kompassen.
Vårt kursutbud har varit en Windows grundkurs, en Windows påbyggnadskurs, två Arkiv Digital grundkurser, två grundkurser Digitala forskarsalen/SVAR, två Disgen grundkurser, två Disgen uppfräschningskurser, en fortsättnings-kurs, Några grafiska presentationsmetoder, en fortsättningskurs Presentation med hjälp av webbteknik, en Disgen påbyggnadskurs Källhantering, en Disgen påbyggnadskurs Notis-/Händelsehantering, en Disgen påbyggnadskurs Plats-/Orthantering samt en Gramps grundkurs. Genomförda kursenkäter ligger till grund för utveckling av framtida kurser.
Lärare har varit: Anders Björklind, Anders Eriksson, Lennart Sköldhammar och Sten-Sture Tersmeden. Assisterande lärare har varit: Uve Asp, Stig Beijer, Anders Björklind, Ingrid Mild, Odd Olsen och Margareta Paulson. Uve Asp och Ingrid Mild har skött kursadministrationen under året.

c) Kvällsforsk och HelgForsk

Tre HelgForsk har anordnats under året; i januari och i maj i Köping samt i september i Eskilstuna. Ett Forsk är ett tillfälle där man forskar med hjälp av sin egen dator på sin egen databas. Man hjälper bl a varandra att tolka text samt lösa släktforskarproblem. Dessa Forsk ger maximal möjlighet till digital forskning på Internet under en helg. Sammanlagt deltog 70 personer.

Åtta KvällsForsk har genomförts under året. Dessa genomförs en torsdag i våra lokaler i Huvudsta. Vi var sammanlagt 72 deltagare.

d) Medlemsservice

Medlemstidningen DIS-Play har utkommit med fyra nummer under året i en medelupplaga av 2.800 exemplar. Bosse Söderlund har varit ansvarig utgivare. En redaktionsgrupp har ansvarat för innehållet i tidningen. Gruppen har bestått av: redaktören Stefan Ternvald/Bosse Söderlund (sammankallande), Björn Rydh (Programgruppen), Ingrid Mild (Kursgruppen) och och Anders Eriksson (Forsk). Gruppen möts inför och efter varje nummer av medlemstidningen. Birgitta Hast har läst korrektur. Flera av våra medlemmar har engagerat sig i medlemstidningen, både som författare och fotografer.

DIS-Östs nätplats har under året bearbetats och underhållits av Stig Beijer, Helena Åkerlind, Mats O Jansson och Anders Eriksson. En ständig vidareutveckling pågår i det tysta.

Odd Olsen har ansvarat för föreningens försäljning av CD/DVD-skivor, USB-minnen och handböcker.

Per Schultz/Börje Olsson har skött föreningens interna kalendarium.

Teknisk utrustning

Ny projektor är inköpt och uppsatt i möteslokalen Kompassen.

Lokaler

2018-04-27 mottog vi en uppsägning avseende ändrade hyresvillkor från vår hyresvärd Sveriges Släktforskarförbund. De nya villkoren, som skulle träda i kraft 2019-02-01, innebar en höjning av hyran med cirka 50 %. Styrelsen ansåg inte detta vara ekonomiskt försvarbart och vi valde att söka efter andra lokaler. 2018-11-28 fick vi ett erbjudande från Sveriges Släktforskarförbund om en förlängning av vårt hyresavtal till oförändrade ekonomiska villkor till och med 2019-04-30. Styrelsen beslöt att acceptera detta erbjudande. Sveriges Släktforskarförbund och samtliga föreningar på
Anderstorpsvägen 16, plan 1 kommer att flytta ur lokalerna senast 2019-04-30.

Släktforskardagarna i Växjö 1-2 september 2018

Utställningen var uppdelad på två hallar med totalt 83 utställare. Drygt 30 föreläsningar stod på programmet. DIS-Östs monter var 12 kvadratmeter stor och låg i hall 1. Vi hade många besökare i vår monter och stundtals kö till försäljningen av böcker, kartor och CD/USB.
Vi visade upp resultatet av årets Forska tillsammans-projekt, som gick ut på att forska på präster i två kontrakt i Strängnäs stift. Vi ville ta reda på hur uppgifterna i K. A. Hagströms Herdaminne från 1898 överensstämmer med de uppgifter som går att hitta i andra källor, till exempel kyrkoarkiv.
Forskargruppen har träffats en gång per vecka och har bestått av Anders Björklind, Anders Eriksson, Birgitta Hast, Monica Havbom, Mats O. Jansson, Anita Lundvall, Ingrid Mild, Margareta Paulson och Agneta Rosenlund.
Ansvarig för projektet var Anders Eriksson, Anders Björklind och Ingrid Mild. Projektledare för vår monter, resor med mera och konstruktörer av montern var Anders Eriksson och Ingrid Mild. DIS-Öst representerades i Växjö av Boje Bodin, Anders Eriksson, Mats O. Jansson, Ingrid Mild, Odd Olsen, Margareta Paulson, Gunilla Rydh och Björn Rydh.
Vid förbundsstämman deltog DIS-Öst som medlemsförening med tre ombud: Anders Eriksson, Mats O. Jansson och Ingrid Mild. Släktforskarförbundet anordnade inga konferenser i anslutning till stämman.

Övrigt

DIS-Öst har två gånger under året deltagit i Sollentuna Släktforskarförenings öppna hus. Ordförande i DIS:s region-föreningar är adjungerade vid DIS:s styrelsemöten. En representant för DIS-Öst har deltagit vid tre möten via Skype samt vid två styrelsemöten kombinerade med regionordförandemöten i Linköping. Representanter för föreningen har deltagit vid DIS:s funktionärsdagar i oktober i Linköping.

Ekonomi

Våra viktigaste aktiviteter är den regelbundna mötesverksamheten, DIS-Play, studiebesök, kurser, Helg- och KvällsForsk samt projekt inför Släktforskardagarna.

Studiebesöken, Forsk-arrangemangen och kurserna finansieras med avgifter. Målet i övrigt är, att liksom tidigare år, finansiera den löpande verksamheten med medlemsavgifter och använda eventuella extra bidrag från DIS till investeringar i teknisk utrustning. I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningarna.

Solna 2019-01-01


Marie Andersen               Mats O Jansson                Anders Eriksson

Ingrid Mild                      Per Schultz                       Börje Olsson

Margareta Paulson          Anders Björklind              Björn Rydh